Jakie są zasady dotyczące pobytu cudzoziemca w Polsce?

Jakie są zasady dotyczące pobytu cudzoziemca w Polsce?

Zasady regulujące pobyt cudzoziemca w Polsce

W obliczu coraz częstszych emigracji, pojawiają się pytanie i wątpliwości w zakresie możliwości legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Schemat przebywania osoby zagranicznej w Polsce określa Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach. Określa ona, jak cudzoziemcy mogą przyjeżdżać do kraju, na jak długo, w jakich celach oraz z jakimi obowiązkami i prawami. Zagraniczni obywatele muszą się dostosować do regulacji prawnych i innych przepisów, które wprowadzają odpowiednie wymogi dotyczące ich pobytu w Polsce. Osoby z zagranicy są zobowiązane do stosowania się do następujących przepisów:

Tabela zasad dotyczacych pobytu cudzoziemca w Polsce

Zasada Wymagania dla cudzoziemca
Uzyskanie pozwolenia na pobyt w Polsce, zasilania odpowiednich dokumentów,
– przedłożenia ważnego paszportu,
– złożenia wniosku o azyl lub nowy pobyt
Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego – zgłoszenia zaraz po przybyciu do Polski,
– dostarczenia kopii dokumentów tożsamości,
– prawidłowego wymeldowania i zameldowania.
Używanie języka ojczystego – uczenie się języka polskiego,
– używanie języka ojczystego do celu oficjalnego,
– aktywna integracja z mieszkańcami Polski.

Szczegółowe informacje o zasadach dotyczących pobytu cudzoziemca w Polsce można znaleźć na stronie internetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub na stronie Departamentu Cudzoziemców Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZASADY POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE

Polska jest dumna z wielokulturowości swojego kraju i gościnności wobec cudzoziemców. Jakie zasady obowiązują w przypadku ich pobytu? Przede wszystkim osoby z zagranicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości. Każdy cudzoziemiec przebywający na terenie Polski powyżej 90 dni w ciągu 6 miesięcy musi wyrobić Karty Pobytu. Do otrzymania tego dokumentu potrzebny jest szeroki zakres zgód administracyjnych i konieczne jest wykazanie, że cel pobytu w Polsce jest legalny. Przywileje oraz obowiązki cudzoziemców zależą od długości ich pobytu:

  • Pobyt krótkoterminowy: pozwolenie na pobyt krótkoterminowy wydawane jest cudzoziemcom, którzy nie muszą otrzymywać pozwolenia na pobyt czasowy. Uprawnienia i warunki jego posiadania zależą od narodowości odwiedzającego.
  • Pobyt długoterminowy: wymaga zazwyczaj złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt czasowy. Warunkiem otrzymania pozwolenia jest posiadanie zasobów na kontynuowanie długoterminowego pobytu w Polsce i niezakłócania porządku publicznego.

Podsumowując

By móc pobyt cudzoziemca w Polsce był legalny, konieczne jest posiadanie zaświadczeń potwierdzających ich tożsamość oraz w zależności od długości pobytu, odpowiedniego pozwolenia wydawanego przez polskie władze. Cudzoziemcy mają różnorodne uprawnienia, gdy ich pobyt jest zgodny z polskim prawem. Tabela przedstawia warunki dla poszczególnych typów pobytu:

Typ pobytu Ważność dokumentu (maks.) Koszt
Krótkoterminowy 90 dni bezpłatny
Długoterminowy ważny 3 lata, możliwa przedłużka 160€

Jakie są zasady dotyczące pobytu cudzoziemca w Polsce?

Polska, jako członek Unii Europejskiej, nakłada na cudzoziemców określone zasady dotyczące ich planowanego pobytu na terenie kraju. W pierwszej kolejności każdy obywatel innego kraju powinien uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce. Musi tu również udokumentować swój pobyt wizytem na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jak długo może trwać pobyt cudzoziemca?

Pobyt w Polsce może trwać do 6 miesięcy w przypadku turystów, i do 12 miesięcy w przypadku osób chcących pobyt związany z uzyskaniem pracy lub studiowaniem. Osoby planujące zamieszkać w Polsce dłużej niż na podanych powyżej okres powinny wystąpić o pozwolenie na stały pobyt.

Czego potrzeba, aby dostać pozwolenie na pobyt w Polsce?

O pozwolenie na pobyt w Polsce mogą wystąpić osoby ze ściśle określonym statusiem m.in. jako:

  • Pracownik zarobkowy
  • Student
  • Osoba niepełnosprawna
  • Osoba będąca w związku z zamieszkałym w Polsce obywatelem

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce, należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty takie jak:

Rodzaje dokumentów Opis dokumentu
Paszport lub dokument tożsamości W przypadku cudzoziemców, potrzebny jest dokument tożsamości zawierający dane personalne, datę urodzenia oraz zdjęcie.
Dowód wpłaty Dowód wpłaty składki za pozwolenie na pobyt w Polsce.
Świadectwo zdrowia Świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia cudzoziemcy.
Dowody identyfikacji Potwierdzenie adresu zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Jako, że kraje Unii Europejskiej posiadają wspólny rynek pracy, wiele regulacji ułatwia cudzoziemcom ich pobyt w Polsce. Jest to szansa dla wielu osób na podjęcie pracy w naszym kraju, z zastrzeżeniem odpowiednich zasad.

Nie wiesz, jakie są zasady dotyczące pobytu cudzoziemca w Polsce? Kliknij w link, aby się dowiedzieć więcej: https://kancelaria-migrant.pl/en/blog-and-tips/foreigner-in-poland-legalization-of-stay.html.